Kom Passend leren binnen kom Leren

Op 1 augustus 2014  ging de wet Passend Onderwijs van start.

Binnen kom Leren is de afgelopen maanden gewerkt om een concreet kader uit te werken waarmee alle scholen binnen hun zorgstructuur werken.  Wij nodigen kinderen uit tot “kom passend leren“.

Dit doen we vanuit de volgende visie:

Alle scholen voelen de zorgplicht voor alle leerlingen, ongeacht het niveau van leren. We zijn verantwoordelijk voor het bieden van kwalitatief goed en passend onderwijs voor al onze leerlingen. Wij realiseren een  ononderbroken doorgaande lijn voor alle leerlingen. Op deze wijze werken we aan de ontplooiing van de talenten van al onze kinderen.

We focussen op het ondersteunen in de klas op zorgniveau 1,2 en 3.

Kernwaarden binnen kom Passend leren zijn:

Samen Leren, Vragen stellen is een kracht, Preventief, Proactief, Vroeg signaleren

Samen met ouders, Handelen naar wat wel kan, Oplossingsgericht, kinderen zijn mede-eigenaar van hun taak en  hun ontwikkeling, Evalueren

Binnen kom Leren is er een handboek ontwikkeld dat sturing geeft aan de concrete invulling van passend onderwijs.

Het ondersteuningsplan en de doelstelling van het SWV zijn  richtinggevers van dit beleid. In deze notitie staan wij stil bij de visie en missie op passend onderwijs. We stellen een aantal ambities vast en geven aan hoe wij deze ambities vormgeven op school en stichtingsniveau.

Deze notitie geeft de structuur en procedures aan  van kom passend  onderwijs binnen stichting kom Leren, waarbij toerusting en bereikbaarheid van zorg binnen alle scholen van kom Leren centraal staat. Onderwijs op een hoog kwalitatief niveau, vanuit verantwoordelijkheid voor optimaal ontwikkelen, het welbevinden en welzijn van kinderen.

Het uitgangspunt is kwalitatief goed onderwijs, dat moet passen binnen de onderwijsbehoeften van kinderen. Aandacht voor talentontwikkeling en het gebruikmaken van krachten van leerlingen is de basis voor ontwikkeling.

Voor de leerlingenzorg  betekent dit het uitgangspunt: elk kind is UNIEK, zijn talenten en sterke kanten zijn vliegwiel voor aanleren van nieuw gedrag! We respecteren verschillen op basis van gelijkwaardigheid. Kinderen leren verschillend en dat betekent meer aandacht voor (diversiteit) in werkvormen en meer inspelen op de verschillende leerstijlen. Voor de leerlingenzorg betekent dit een langzame verandering van leerling gericht denken naar het ontwikkelen van het  leerkracht handelen. Het gaat om het inzetten van de juiste vaardigheden door de leerkracht, om kinderen goed te kunnen helpen in verschillende situaties, zoals die in de niveaus 1-2-3 nodig zijn en die horen bij: goed onderwijs.

In de klas is zorgniveau 1 en 2 leidraad. Hierop ligt de focus. We willen goed onderwijs geven aan alle kinderen. Binnen deze zorgniveaus werken wij preventief en wordt er vroegtijdig gesignaleerd.

De leerkracht met de kinderen in zijn groep staat centraal: wat hebben kinderen EN leerkracht nodig om goed onderwijs te geven?

Binnen kom Leren is het mogelijk om iemand te laten meekijken, meedenken en meedoen in de klas, zodat de leerkracht ondersteuning krijgt in het vormgeven van het onderwijs.

Deze ondersteuning wordt geboden door personeel van kom Leren: drie psychologen en twee pedagogisch assistentes of door gespecialiseerde leerkrachten. Dit noemen we de Interkomschil.

Aan elke school is een consultant  (psycholoog) verbonden die medeverantwoordelijk is voor de zorg op scholen. Hierbij zijn ook ouders een belangrijke partner en delen we de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het kind.

Met de consultant kunnen scholen tevens leerlingen bespreken waar extra zorg naar uit gaat op het gebied van leerontwikkeling, gedrag, welbevinden of….

Vanuit deze gesprekken kan de consultant besluiten dat er een observatie, gesprek of onderzoek nodig is om op zoek te gaan naar de onderwijsbehoeften van het kind.

Hiervoor geeft U als ouders toestemming en wordt U betrokken bij alle stappen die we zetten.

Met name wanneer de ontwikkeling blijft stagneren of gedragsproblemen blijven bestaan, kan er “handelingsgerichte procesdiagnostiek” uitgevoerd worden door de Interkomschil. Dit houdt in dat er een gefaseerd onderzoek plaatsvindt met als uitgangspunt: “wat hebben we nu nodig om verder te kunnen”.

Van ouders verwachten wij dat we samen een verantwoordelijkheid dragen en een bijdrage leveren  aan het proces, zodat het kind een eenduidige aanpak ervaart.

Indien een school handelingsverlegen is, wordt de trajectbegeleider ingeschakeld.  Deze trajectbegeleider gaat met school en ouders verder verkennen welke mogelijkheden er nog zijn voor het kind binnen het regulier basisonderwijs of er worden voorbereidingen getroffen voor een tijdelijke plaatsing binnen  het speciaal onderwijs

Heeft U nog vragen over deze informatie, dan kunt U deze als stellen aan de Ib-er en de directeur van de eigen school.

Website over passend onderwijs: http://www.swvpomaastrichtheuvelland.nl/